040 796 630, 01 505 4360 info@alaja.si

Delovni Čas:
Pon. – Pet.: 9:00 – 13:00 in 14:00 – 18:00, Sob.: 9:00 – 12:00

Nagradna igra - Zakaj si to pomlad želim LIPO tretma?

PRAVILA IN POGOJI FACEBOOK NAGRADNE IGRE in NAGRADNE IGRE PO ELEKTRONSKI POŠTI

˝Zakaj si to pomlad želim LIPO tretma?˝

1. Splošne določbe

Organizator nagradne igre » Zakaj si to pomlad želim LIPO tretma? « (v nadaljevanju nagradna igra) je Alaja Mit, trgovina in zastopanje d.o.o., Vodnikova cesta 123a, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator).

Nagradna igra bo potekala od 3.3.2021 do vključno 10.3.2021 na družabnem omrežju Facebook na naslovu https://www.facebook.com/alaja.si/ in preko elektronske pošte.

Nagradna igra ni nikakor sponzorirana s strani Facebooka in ni povezana s Facebookom kot podjetjem. Vse informacije, ki jih uporabnik posreduje v nagradni igri, prejme organizator nagradne igre.

2. Pogoji sodelovanja v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije (fizične osebe). Mlajši od 18 let morajo pridobiti dovoljenje staršev za sodelovanje v nagradni igri. V nagradni igri ne smejo sodelovati tisti, ki so zaposleni pri organizatorju te nagradne igre in njihovi ožji družinski člani ter osebe, ki neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre in njihovi ožji družinski člani.

Sodelujoči v Facebook nagradni igri:

V nagradni igri bodo sodelovali vsi, ki bodo všečkali objavo o LIPO tretmaju in v komentar zapisali svojo izkušnjo z LIPO tretmajem ali pa zakaj bi bili prav oni primerni za brezplačen LIPO tretma. Vsi sodelujoči v nagradni igri se tudi strinjajo, da njihovo mnenje o LIPO tretmaju objavimo na spletni strani www.alaja.si ali na Facebook profilu https://www.facebook.com/alaja.si/

Sodelujoči v nagradni igri preko elektronske pošte:

V nagradni igri bodo sodelovali vsi, ki bodo na elektronski naslov info@alaja.si poslali nekaj misli o svoji izkušnji z LIPO tretmajem oziroma zakaj mislijo, da bi bili ravno oni primerni za brezplačni LIPO tretma. Vsi sodelujoči v nagradni igri se tudi strinjajo, da njihovo mnenje o LIPO tretmaju objavimo na spletni strani www.alaja.si ali na Facebook profilu https://www.facebook.com/alaja.si/

3. Potek nagradne igre

Žrebanje bo 11.3.2021. Žrebanje ne bo javno. O žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o datumu in uri žrebanja, številu vseh pravočasno prejetih prijav, poteku žrebanja, izžrebanemu sodelujočemu ter uri zaključka žrebanja. Zapisnik se hrani pri organizatorju. Zmagovalec je lahko nagrajen le enkrat. Žrebanje in rezultati so dokončni. Nanje ni možna pritožba.

4. Rezultati žrebanja in prevzem nagrad

Med sodelujočimi, ki bodo pravilno izpolnili pogoje iz točke 2, bomo izžrebali 13 nagrajencev, ki bodo prejeli eno od sledečih nagrad:

3 x LIPO TRETMA za 1 teden

10 x 10% popust pri nakupu v trgovini Alaja ( fizično v poslovalnici ali preko spleta)

Nagrajenec bo objavljen na Facebook strani https://www.facebook.com/alaja.si/ oziroma obveščen po elektronski pošti. Pred izročitvijo nagrade mora organizator s strani nagrajenca v roku 14 dni prejeti natančne osebne podatke: Facebook uporabniško ime , ime in priimek, datum rojstva, naslov, email in davčno številko. Posredovanje vseh teh podatkov je pogoj za izročitev nagrade prejemniku. Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, nagrada ni prenosljiva, menjava nagrade ni mogoča.

Nagrajenec bo nagrado prejel po pošti oziroma po emailu ( koda za popust), v roku enega meseca po posredovanju sporočila s podatki.

V primeru, da nagrado prejme oseba mlajša od 18 let, jo mora pri prevzemu nagrade zastopati oseba, ki je starejša od 18 let in ima po zakonu ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da zastopa takšno mladoletno osebo. V nasprotnem primeru se ta nagrada ne podeli, organizator pa je prost vseh obveznosti, ki jih ima na podlagi teh pravil do nagrajenca.

Ob prevzemu nagrade je nagrajenec dolžan izpolniti izjavo o prevzemu nagrade. Če je nagrada poslana po pošti, se kot izjava o prevzemu nagrade šteje potrdilo o vročitvi.

V primeru, da nagrajenec v 14-dnevnem roku ne posreduje zahtevanih podatkov, se šteje, da se odpoveduje nagradi. V tem primeru se ta nagrada ne podeli, organizator pa je prost vseh obveznosti, ki jih ima na podlagi teh pravil do nagrajenca. Podelitev nagrade se lahko organizira tudi kot javni dogodek. S sodelovanjem v tej nagradni igri udeleženec dovoljuje, da se v primeru, da je izžreban, lahko njegovo ime, priimek in fotografijo brezplačno objavi in uporabi v avdio, foto in video materialu organizatorja.

5. Odgovornost

Organizator ne nosi nobene odgovornosti, niti ne sodeluje v sporih glede lastništva izžrebanih nagrad. Vsi spori, povezani s pravicami okrog lastništva izžrebanih nagrad ne bodo imeli nobenega vpliva na pravilo, da organizator dodeli nagrado tisti osebi, ki je organizatorju poslala svoje podatke v skladu s temi pravili. Organizator bo nagrado v skladu s pravili izročil osebi uporabnika oz. njeni uradno pooblaščeni osebi, katere podatki bodo navedeni v elektronskem sporočilu, ki ga organizator prejme od nagrajenega.

Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršno koli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje družabne mreže Facebook ter posledice nedelovanja, ne glede na razloge nedelovanja. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje ali nepopolno delovanje elektronske pošte in internetne povezave sodelujočega ali nedelovanje storitve, ki je posledica napačne uporabe ali neznanja uporabe storitev. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo.

6. Pravila nagradne igre

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s temi pravili in se zavezujejo, da bodo ravnali v skladu s pravili nagradne igre. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti, štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Pravila in splošni pogoji te nagradne igre so na voljo na spletni strani na https://www.alaja.si/novice.html

Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na Facebook strani https://www.facebook.com/alaja.si/ oziroma po elektronski pošti ( tiste, ki bodo sodelovali po elektronski pošti).

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil udeleženca.

7. Varovanje osebnih podatkov

Organizator bo osebne podatke uporabil izključno za potrebe izročitve nagrade, izpeljavo nagradne igre in morebitno plačilo akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi.

Organizator se zavezuje, da podatki, ki jih bodo nagrajenci posredovali, ne bodo predani v roke tretji osebi ali kakorkoli drugače uporabljeni v nasprotju z zakonodajo Republike Slovenije, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre oz. neposrednega trženja.

Ljubljana, 2.3.2021